E-mail: info@knightsofmaltaosj-bg.com    |    Phone: +359 887 280 082   

ВЪВЕДЕНИЕ В РИЦАРСКИТЕ ОРДЕНИ

Knightsofmalta-OSJ > Рицарство > ВЪВЕДЕНИЕ В РИЦАРСКИТЕ ОРДЕНИ
  • OSJ Knights of Malta
  • Няма коментари

РИЦАРСКИ ОРДЕНИС

Това име са известни в средновековието религиозни и военни орга- низации, чиито членове, давайки подобни на религиозните обети, са се посветили на борбата за завладяване на Божия гроб, неговото опазване и защита, и заедно с това са поели ангажимент за защита на християните и поклонниците в Светите места, за грижите за болните и ранените във военните походи към Светите земи и за освобождението на християните, които са попаднали в робство. Същото име е давано и на организации, създадени от монархически владетели, за да бъдат възнаградени заслужили граждани за техния при- нос към монарха и държавата.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РИЦАРСКИТЕ ОРДЕНИ

Първото класифициране на Ордените се е състояло през XVI в. от Сан- совино в книгата си “Dell’Origine dei Cavalieri” („Произходът на рицари- те“), публикувана през 1566 г. С течение на времето различните учени продължават да класифицират Рицарските ордени по различни признаци. В днешно време, повечето учени класифицират Рицарските ордени, както следва:

ОРДЕНИ СЪЗДАДЕНИ ПО ЗАСЛУГИ

Тези Ордени, наричани също Ордени за заслуги, формират хералдиче- ското наследство на една държава. Те в по-голямата си част възникват през миналия век с цел да се изрази благодарността и да бъдат възнаградени за проявени граждански и военни заслуги част от гражданите и да се извлече тяхната правна основа в суверенитета на държавата, която ги е установила и признала. В случая на нация, управлявана от монархия, Рицарските ордени се наричат Статуи или Корона, но в този случай кралят разполага с тях само като държавен глава, а не като хералдическо наследство на династията си.

ПАПСКИ РИЦАРСКИ ОРДЕНИ

Това са Рицарските ордени, създадени пряко от папата с апостолски писма. Папските Ордени са също така благороднически или аристократичен Рицарски ордени, тъй като при тях се наследява благородническа или аристократическата титла на Рицарите на Големия кръст и личното благо- родничество на водача на Ордена. Папските Ордени са също така Ордени за заслуги, тъй като те са създа- дени за да възнаградят усилията и доказаните заслуги в полза на Църквата и на християнството.

И накрая, те са разделени на директно създадени ордени, т.е. директно създадени от папата, като например Върховния Орден на Христос, Орде- нът на милицията в Аурия, Орденът на Свети Григорий Велики и Орденът на Св. Силвестър, както и зависимите или полунезависимите ордени, като например Ковчегът на Божия гроб на Йерусалим и Орденът на Санта Ма- рия Тевтонска (тевтонските рицари), създадени с папски разпореждания и следователно поставени под закрилата на Светия престол.

ДИНАСТИЧНИ ОРДЕНИ

Тази категория включва рицарските ордени, които принадлежат към хералдическото наследство на суверенна династия. Ако династията управлява, ордените имат статут на държавни, тъй като те са на разположение на държавата, като им се отдават определени почести и биват възнаграждавани за определени заслуги. Ако династията вече не е управляваща, тези ордените се наричат „не- национални“, тъй като главата на тази монархическа династия запазва правата и покровителството си върху своя рицарски орден. Всъщност тези ордени в по-голямата си част са признати с папска (апостолска) була за одобрение.

СУВЕРЕННИ ОРДЕНИ

Тази категория включва Суверенния орден на Свети Йоан от Йерусалим, Рицари на Малта O.S.J. с руско-американски произход и на Суверенния во- енен орден на хоспиталиерите на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта (S.M.O.M.), тъй като те запазват своя статут като суверенна държава.

Вашият коментар