E-mail: info@knightsofmaltaosj-bg.com    |    Phone: +359 887 280 082   

КОНСТИТУЦИОННА ХАРТА

Knightsofmalta-OSJ > ЧЛЕНСТВО > КОНСТИТУЦИОННА ХАРТА

КОНСТИТУЦИОННА ХАРТА

По единодушно мнение на Върховния Велик Съвет на O.S.J. постановихме и постановяваме с указ, както следва: По силата на суверенните прерогативи, ние разгледахме възможността да реформираме устава на Суверенния орден на Свети Йоан от Йерусалим – Рицари на Малта в посока на утвърждаване на традициите в по-подходяща форма на прилагане в наши дни.

ГЛАВА I ВЪВЕДЕНИЕ

Чл. 1. За простота и по-голяма яснота и бързо възприемане, Суверенният Орден на Свети Йоан от Йерусалим – Рицари на Малта ще бъде изписван в тази Конституционна харта като O.S.J.

ГЛАВА II СЪЩНОСТ НА O.S.J.

Чл. 1. Суверенният Орден на Свети Йоан от Йерусалим – Рицари на Малта, по своята същност е Орден на Рицарите Хоспиталиери, управляван от Принц Велик Магистър, като върховен глава, независим и различен от всички други клонове, които претендират за един и същ общ произход, но не са подвластни на този суверенен Орден, O.S.J.

Чл. 2. Юридически, този Орден е предмет на международното право, с публично юридическо лице, също от международното право, тъй като е неразривно свързано със суверенна власт най-малко за заслуги и по привилегии традиционно постигнати и признати от Международната Общност на Нациите.

Чл. 3. Основното седалище на Ордена e това на резиденцията на неговия Принц Велик Магистър, освен ако същият не постанови друго. Той също така може да постанови учредяване на вторични седалища на Ордена, на места, които се считат за най-подходящи. Всички гореспоменати седалища на Ордена, пряко предназначени за преследване на своите учредителни цели, се ползват с традиционните привилегии и имунитети, които обикновено се предоставят на редовно акредитирани чуждестранни дипломатически представителства. Помещенията, архивите и като цяло всички документи, принадлежащи на Ордена, са неприкосновени.

ГЛАВА III

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА O.S.J.

Чл. 1. Основните цели на ордена, съгласувани с променените нужди във времето, са вечните славни, почтени традиции на най-древното и добродетелно Християнско Рицарство в съвременния свят, в който е все по-наложително и необходимо от всякога, хората с добра воля и заслуги свободно да се сдружават, за да се борят заедно със злото във всичките му аспекти и да защитават вечните ценности на Духа; като утвърждават така предимството на Душата над тялото, надвиват инвазивния материализъм във всички области, усърдно разпространяват прослава на Кръста и вярата във вечния живот по примера на евангелските учения, общи за всички църкви, които се отнасят до нашия Господ Исус Христос, но също така защита- ват, конкретно и в положителна посока, в рамките на законността, правата на човека – без разлика от раса, религиозни или политически убеждения и т.н. така че икономическото благосъстояние постепенно да се разшири до все по-широки слоеве от хора, така че повече да няма глад, да се премахне бедността, да се запази мирът, да има повече свобода и социалната справедливост да стане все по-истински реална.

Орденът няма търговски цели или дейности, а преследва с изклю- чителна преданост и отдаденост целите: Религиозни (в икуменическия дух, одобрен от Втория Ватикански съвет) и Рицарски съгласно най-истинската традиция на O.S.J.; Медицинска и болнична помощ, милосърдие, хуманност, благотворителност и др. Просвещение, обучение, образование, култура, преподаване, изследване, проучване, наука, история, литература и др.

ГЛАВА IV

ПРАВОМОЩИЯ НА ВЕЛИКИЯ МАГИСТЪР

Чл. 1. Върховният представителен глава в Правителството на O.S.J. е Принцът Велик Магистър, на когото е предоставено пълното международно правно представителство на Правителството на O.S.J.

Чл. 2. Управлението на Великите Приорати, Приорати, Наследствени Командерии и подобни присъединени сдружения е от компетенцията на Принца Велик Магистър, подпомаган от Великия Канцлер в правителството на O.S.J.

Чл. 3. По всички въпроси, отнасящи се до O.S.J., решенията на Принца Велик Магистър са окончателни, неоспорими и неотменяеми.

Чл. 4. Правото и властта на всички удостоявания и инвеститури в Рицарство или други отличия на O.S.J. принадлежат на Принца Велик Магистър, както е предвидено в настоящите Учредителни документи, или които в бъдеще биха били учредявани от Съвета на Ордена със специални регламенти.

Чл. 5. Принцът Велик Магистър, може да номинира в определени случаи Главен Заместник с ранг Лейтенант, който да го представлява и да действа на негово място в случаи и моменти, когато се изисква Неговото присъствие. Също така, за благото и бъдещото благоденствие на O.S.J., Принцът Велик Магистър може да назначи Заместник с ранг Лейтенант с пълни наследяващи права.

Чл. 6. Принцът Велик Магистър свиква и ръководи Съвета на различни правителствени органи, когато счете това за необходимо. След като получи съвет от компетентния правителствен орган, Принцът Велик Магистър потвърждава с личен указ високопоставените и длъжностни лица в правителството на O.S.J., потвърждава лицата, на които се дават права на продължители на съответната длъжност във всеки от Приоратите, Командериите и сходните Рицарски Сдружения под O.S.J.

ГЛАВА V

НАСЛЕДЯВАНЕ НА ВЕЛИКИЯ МАГИСТЪР

Чл. 1. В случай на смърт, умствена невъзможност или абдикация на Великия Магистър, ако е номиниран с права Заместник с ранг Лейтенант, той ще свика Камарата на Министрите и в съответствие с необходимите церемониални реквизити ще поеме мандата на Велик Магистър или Регент, ако прецени, че последният може да бъде по-подходящ и подобаващ избор.

Чл. 2. В случай на смърт, умствена неспособност или абдикация на Принца Велик Магистър, ако не е номиниран с права Заместник Коадютор с ранг Лейтенант, Камарата на Министрите ще възложи на Великия Канцлер да изпълни задълженията си, между които са да реши най-належащите и неотложни въпроси в правителството на O.S.J. като свика в най-кратък срок Камарата на Министрите с цел да избере нов Велик Магистър, който да заеме овакантеното Магистърско място.

Чл. 3. Ако новоизбраният Принц Велик Магистър, следвайки примера на своя предшественик, реши да приеме временно титлата Регент, без да се откаже, възпрепятства, ограничи или постави условие по никое от правата, задълженията, привилегиите и прерогативите, признати от тези избори, трябва да се свика официален съвет на Камарата на Министрите и по време на този съвет Великият Канцлер ще приеме от новоизбрания Регент Клетвата за вярност към O.S.J. в съответствие със замисъла на Своите основатели. След клетвата за вярност, произнесена от новия Регент, ще последва „Te Deum (християнски химн)“. След „Te Deum“, Великият Канцлер, Министрите, Сановниците от Камарата на Министрите и при- състващите Рицари ще се закълнат в подчинение на новоизбрания Велик Магистър. Първият акт на новия Велик Магистър ще бъде да потвърди ангажиментите на всички или на част на високопоставените лица в Правителството на O.S.J. или да смени всички и да номинира нови Министри в новото Правителство на O.S.J.

Всички високопоставени служители в Правителството, които оста- ват да заемат същите длъжности от предишното, не се нуждаят от преназначаване и не могат да бъдат понижени.

ГЛАВА VI ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

Чл. 1. В Ордена могат да бъдат допуснати мъже и жени от всякаква нацио- налност, с християнска религия, които са навършили най-малко двадесет години, които притежават заслуги, социално положение, морално, гражданско и религиозно поведение. В широк дух на милосърдие, Орденът няма да откаже да приеме онези заслужили и благотворителни личности, които искат да служат с нас в помощ на по-малко щастливите човешки същества, но които по причини на рождение, традиции, културно или дълбоко и честно убеждение в тяхната вяра не са християни. Те ще бъдат приети и ще бъдат разпределени под прякото ръководство на Принца Велик Магистър и в частност в капитула на Благотворителните Рицари и Дами.

Чл. 2. Никой не може да бъде допуснат в Ордена, без да е отправил обичайното запитване с приложени три снимки, въпросник автобиографичен и гаранция, подписана от двама почтени Рицари или Дами в края на същата, с което удостоверят с тяхната чест и на абсолютна собствена отговорност, че подписът на постуланта е поставен в тяхно присъствие, че същият отговаря на изискванията и притежава морални и граждански заслуги да бъде част от Ордена, в допъл- нение уверенията на кандидата, написани в заявлението, относно личните качества, дипломи и др., трябва да отговарят на истината, а наказателната отговорност за неверни данни ще бъде незабавно изключване от Ордена на Рицарите или Дамите поръчители.

Чл. 3. В искане, отправено ексклузивно към Принца Велик Магистър, постулантът, освен всички общи данни и качества, трябва да декларира, че е напълно запознат с настоящата Конституция. От въпросното заявление са освободени тези, на които титлата Рицар или Дама се дава по собствена инициатива на Принца Велик Магистър.

Чл. 4. Заявленията за приемане в Ордена трябва да бъдат изпратени директно във Великата Канцелария на O.S.J.

Чл. 5. Принцът Велик Магистър подпомогнат от Великия Канцлер, по повод на междинното управление, издадоха специален указ с поглед към XXI век, с който беше решено от сега и за в бъдеще Дамите ще имат същото право като Рицарите, като например при церемонията по инвеститура към тях ще има същото внимание, а също така могат да заемат длъжности в Правителството.

Чл. 6. Завещания или дарения направени посмъртно на Ордена на O.S.J., в памет на Рицарите или Дамите ще бъдат използвани за поддържане на техните седалища, за благотворителност и помощ на крайно нуждаещите.

ГЛАВА VII ДЪРЖАВЕН КОРПУС

Чл. 1. Традиционната Институция на Правителството на Ордена е разпусната за периода на междинното управление, както и всички предшестващи органи на Правителството на O.S.J.

Чл. 2. Новите Органи на Правителството на O.S.J. са следните:

 • Генерален Прелат
  • Служба на Великия Канцлер
  • Частен Съвет на Великия Магистър
  • Корпус на Личните Асистенти на Великия Магистър
  • Камара на Министрите
  • Дипломатически Корпус
  • Съд на Честта
  • Корпус на Почетната Гвардия

ГЛАВА VIII САНОВНИЦИ НА ОРДЕНА

Чл. 1. Всички предишни номинации на сановници в Правителството на Ордена се прекратяват с изключение на Сановници, които имат наследствени привилегии:

 • Главен Прелат
  • Велик Канцлер
  • Министри от Камарата на Министрите
  • Посланици за специални поръчения

ГЛАВА IX ГЛАВЕН ПРЕЛАТ

Чл. 1. Високите духовни ценности на рицарството и религиозните добродетели на нашите Отци Основатели допринесоха за превръщането на Суверенния Орден на Свети Йоан от Йерусалим в уникална институция, където животът е религия и да бъдеш религиозен означава да живееш. Да бъдеш Рицар или Дама на O.S.J. е дар, с който индивидът трябва да намери религиозно съвършенство, като израз на здравословен и нормален живот, основан на чисти ценности. Ценността на милосърдието е онова разположение на душата, което движи човешкото същество да мисли в положителна посока за бъдещето и да работи за неговото добруване. В богословски смисъл включва върховна любов към Бога и благоразположение към човешкия род.

Чл. 2. Рицарите и Дамите от Ордена, обогатени с наследствена вяра от нашите предшественици, трябва да се научат да обичат, уважават и съжителстват на добра воля с всички хора, които нямат същите вярвания или традиции. Трябва да намерим помежду си формула за обич и разбирателство между народите от различни религии, юрисдикции, на която да се подчиняваме или бъдем верни. Трябва да намерим съюз на общи основи, като израз на върховно милосър- дие, но по дискретен начин, като избягваме излишно безпокойство на нашите братя, всеки от нас трябва стриктно да се придържа към принципите и традициите на своята вяра по принадлежност, без невъзможни или ненужни компромиси и без да се опетняват принципи на нашата вяра.

Чл. 3. Главният Прелат трябва да действа по такъв начин, че да обогати духовността на всеки Рицар и Дама на Ордена, като предостави подходящи религиозни напътствия с Капеланите на ордена на O.S.J. на всеки в съгласие със собствената си религия, вероизповедание и право, защото това икуменично уважение е израз на милосърдие, както и наша обща ценност по призвание.

Чл. 4. Главният Прелат ще насочва и пробужда религиозни призвания, така че Орденът отново да бъде оценен по своите Религиозни и Християнски принципи, както в миналото, така и в наши дни.

Чл. 5. Главният Прелат е високопоставен служител на Ордена, поради което по време на държавни церемонии и др. за него е отредено да заема престижното място от лявата страна на Принца Велик Магистър.

ГЛАВА X

СЛУЖБА НА ВЕЛИКИЯ КАНЦЛЕР

Чл. 1. Създава се служба на Великия Канцлер.

Чл. 2. Службата на Великия Канцлер по време на междинното управление ще обсъжда всички тези въпроси, които засягат Правителството на Ордена на O.S.J.

Чл. 3. Великият Канцлер изпълнява официално функцията на премиер на Ордена. Той е отговорен за политическите решения на Правителството и на Върховния Съвет да удостоверява и управлява дейността на Ордена. Великият Канцлер заема поста за неопределено време по благоволението на Принца Велик Магистрат.

Чл. 4. Обсъжданията на Правителството и на Върховния Съвет на Ордена, зависят и имат решаващо значение след консултация с Принца Велик Магистър и консултация с Великия Канцлер.

Чл. 5. Великият Канцлер е другото високопоставено лице от Ордена, поради което по време на държавни церемонии и др. за него е отредено да заема престижното място от дясната страна на Принца Велик Магистър.

ГЛАВА XI

ЧАСТЕН СЪВЕТ НА ВЕЛИКИЯ МАГИСТЪР

Чл. 1. Всички членове на Частния Съвет имат звание Съветници. Частните Съветници на Принца Велик Магистър имат задължението да подпомагат и съветват Принца Велик Магистър по всички въпроси свързани с правителството на Ордена на O.S.J.

Чл. 2. Частните Съветници, поради деликатността и поверителността на заеманата длъжност са служебно задължени да пазят секретност по всички въпроси, свързани с правителството.

Чл. 3. Частните Съветници се назначават доживот, поради което по време на държавни церемонии и др. за тях е отредено да заемат престижно мястото от лявата страна на Принца Велик Магистър. Освен това Частните Съветници имат имунитет в Ордена, те са освободени от всякакво съдебно решение и не могат да бъдат съдени от Съд на Честта.

ГЛАВА XII

КОРПУС НА АСИСТЕНТИТЕ НА ВЕЛИКИЯ МАГИСТЪР

Чл. 1. Корпусът на Личните Асистенти на Принца Велик Магистър, с ранг Ординарци. Задълженията на Личните Асистенти на Вели- кия Магистър са тези да подпомагат Великия Магистър по всички обикновени и административни въпроси в Магистралното седали- ще, като например: придружават, грижат се за помагат на Великия Магистър по време на пътуванията му от време на време и според нуждите. Могат да бъдат упълномощени от Великия Магистър за извършват поверителни преговори от негово име (хуманитарни, благотворителни дейности и др.).

Чл. 2. Личните Асистенти могат да покриват други задължения в Правителството, стига да няма никакви ограничения за конфликт на интереси.

Чл. 3. Личните Асистенти са номинирани доживотно, поради което по време на държавни церемонии и др. могат да заемат престижното място от дясната страна на Принца Велик Магистър, след Великия Канцлер.

ГЛАВА XIII

МИНИСТРИ ОТ КАМАРАТА НА МИНИСТРИТЕ

Чл. 1. Камарата на Министрите е съставена от ограничен брой високопоставени лица от Правосъдието и Опрощението, които са де- монстрирали професионални, хуманитарни, социално-културни способности и др. Камарата на Министрите е формирана от Принца Велик Магистър, Заместник Коадютор, от някои номинирани Министри и от Великия Канцлер.

Чл. 2. Този орган на Правителството работи активно за дейността на Ордена, управлява, контролира, решава и одобрява всички про- цедури на Ордена. Проверява предложения за номиниране на високопоставени лица, заявления на Постуланти Рицари и Дами, социални такси на всички Членове, повишения, отваряне на на- ционални и чуждестранни седалища, дипломатически споразуме- ния и др.

Чл.3. Камарата на министрите, изработва с внимание собствените си решения. Приетите резолюции от Камарата на Министрите се одобряват с мнозинството на присъстващите Министри и тези, които гласуват с пълномощно. Одобрените решения стават действащи закони само след надзора и одобрението на Принца Велик Магистър, подпомогнат от Великия Канцлер.

Чл. 4. Могат да бъдат част от Камарата на Министрите всички Рицари и Дами на Правосъдието и Опрощението, които имат необходимата квалификация: диплома за завършено висше образование или по-висока степен, които са демонстрирали честност и искреност към Ордена, които могат да покажат чисто свидетелство за съди- мост, демонстрират здрави морални и граждански принципи.

ГЛАВА XIV ДИПЛОМАТИЧЕСКИ КОРПУС

Чл. 1. Всички Рицари и Дами от Ордена могат да бъдат свиквани и номинирани за Членове на Дипломатическия Корпус.

Чл. 2. Принцът Велик Магистър с цел да се разпространява Ордена, като предмет на международното право в останалите държави, с право на активно и пасивно дипломатическо представителство, и да гарантира дейността му на всяко място, може да номинира определен брой извънредни Посланици и един Пълномощен Представител за всяка държава, както и Консули със специфично териториално ограничение.

Чл. 3. Специални дипломатически паспорти могат да бъдат издавани от ордена на посочените Дипломатически представители и Консули, в съответствие с международните нрави. От съображения за необходимост, правото за ползване на дипломатически паспорт на Ордена се разширява и за Принца Велик Магистър и неговото семейство, както и на най-висшите сановници на Ордена.

Чл. 4. Извънредните и Пълномощни Посланици, като дипломатически представители имат право на отношение, като Превъзходителства и могат да бъдат акредитирани до Държавните Глави, там където Орденът има специални привилегии или признаване. Титлата Пъл- номощен Посланик на Ордена може да се даде от Принца Велик Магистър и като почетна титла на хора с високо социално положение и заслуги към Ордена. Същото може да се каже и за титлата Консул.

Чл. 5. Държавни Глави, посочени в предходния член, могат на свой ред да акредитират в Ордена свой дипломатически представител, със същото звание.

Чл. 6. Назначенията на представителите, посочени в чл. 1 и 5, дори и почетни, обикновено се правят след взаимно одобрение от двете Високопоставени Страни.

Чл. 7. Пълномощният Представител официално представлява Ордена в своята държава по въпроси, присъщи за самия Орден. Консулите, дори и Генерални, в подчинен ред, представляват Ордена в собственото си териториално ограничение (Регионално или Провинциално).

Чл. 8. Ако в една Държава, териториална зона на Пълномощния Представител, Принцът Велик Магистър сметне мъдро за необходимо да обедини всички Рицари и Дами, жители на тази държава, в Националното сдружение, в съответствие със законите на държавата, в която ще се учреди, то ще има свой собствен Устав и свой Съвет, за които трябва предварително да получи одобрението на Принца Велик Магистър. Принцът Велик Магистър, когато сметне за це- лесъобразно, може да избере посочените в този член Национални Сдружения.

Чл. 9. Поради изключително поверителния характер на техните задължения, членовете на дипломатическия корпус са длъжни да служат тайно по всички въпроси, свързани с дипломатическите отношения на Ордена, като освен това те трябва да уведомяват във всеки един момент Великия Магистър и Великия Канцлер за развитието на възложените им задачи.

ГЛАВА XV СЪД НА ЧЕСТТА

Чл. 1. Съдът на Честта е съставен от двама Министри от Камарата на Министрите и Рицар или Дама, избрани от Приората по произход на Рицаря или Дамата, представен на Съдията. Съдът ще бъде председателстван от Рицаря или Дамата с по-голям приоритет и стаж, според датата на влизането им в Ордена.

Чл. 2. Искането или обвинението срещу Рицар или Дама, подадени пред Съда на Честта, ще бъдат поддържани от Рицар или Дама по избор на Великия Канцлер. Обвинените Рицар или Дама ще имат право да избират и назначават Рицар или Дама в своя защита.

Чл. 3. Жалба за Помилване срещу всяко решение, постановено от Съда на Честта, може да бъде решена само от Принца Велик Магистър и неговото решение е неотменимо.

Чл. 4. Дисциплинарните санкции, които Съдът на Честта може да вземе са следните:

 • Предупреждение
  • Понижаване на степента
  • Отстраняване от длъжност
  • Низвержение
  • Прогонване

Чл. 5. Като задължение на граждани на Ордена, всеки Рицар или Дама, който има някакъв иск или жалба срещу събрат, или Ордена, по причини, отнасящи се до самия Орден, трябва да отнесат този иск или жалба до Съда на Честа на Ордена. Всеки опит от страна на Ри- цар или Дама, който иска да реши тези въпроси в Съда на страната по произход или пред Съд на чужда държава ще бъде автоматично прогонен от Ордена без право на обжалване.

Чл. 6. Всеки акт на парадиране от страна на удостоените лица, се счита за увреждане престижа на Ордена и ще бъде наказван с прогонване.

ГЛАВА XVI

КОРПУС НА ПОЧЕТНАТА ГВАРДИЯ

Чл. 1. Корпусът на Почетната Гвардия е съставен от Рицари и Дами, избрани по достойнства и като професионални специалисти по си- гурността. Корпусът има специалната задача да придружава и за- щитава сигурността на Великия Магистър, като лични вестоносци на Великия Магистър. На тях е възложена задачата да информират Рицар или Дама по неотложни въпроси, да представляват Великия Магистър в моменти на болка в семействата на тежко болни, ране- ни или мъртви Рицари или Дами. Ангажирани са да придружават Рицар или Дама на процеса пред Съда на Честта, а в случай на дис- циплинарно наказание или при понижаване в степен, низвержение или прогонване, които да бъдат потвърдени без отмяна от Великия Магистър след молба за Помилване, Корпусът на Почетната Гвардия има задачата да конфискува отличителните знаци, степените и всичко останало в името на Ордена.

Чл. 2. С настоящата конституция в рамките на Ордена също така се утвърждава институцията „Корпус на Почетната Гвардия“ със съответните военни степени, униформи, отличителни знаци, украше ния или знаме, които ще бъдат детайлно определени със специални разпоредби. Те са отговорни за изпълнението на славната задача да служат по време на церемонии и аудиенции, да отдават почести и да придружават Принцът Велик Магистър и високите сановници на Ордена.

ГЛАВА XVII МЕЖДУНАРОДНА СТРУКТУРА НА ОРДЕНА

Чл. 1. Орденът се състои от Съюз на Великите Приорати, Национални Приорати, Регионални Приорати и Провинциални Командерии.

Чл. 2. Всеки Велик Приор, Приор, Командир или Рицар на правосъдието (Balì) трябва да бъде подпомаган от Съвет, съставен от служебни Членове и номинирани от него членове, с достатъчен брой Съветници, които да подпомагат нуждите и потребностите на самата администрация.

Чл. 3. Номинирането и дейностите на тези Съвети трябва да се съобщават на прекия Правителствен ръководител (Великия Канцлер).

Чл. 4. Тези Съвети трябва да се свикват най-малко веднъж годишно или когато техният Правителствен ръководител (Великият Канцлер) сметне за необходимо.

Чл. 5. Служебните членове на Съвета на Великите Приорати са Рицари или Дами Командири, които имат също правителствени служби.

Чл. 6. Служебните членовете на Съвета на Националните Приорати са Рицари или Дами Командири.

Чл. 7. Служебните членове на Съвета на Командериите са Рицари или Дами.

ГЛАВА XVIII ГЕРБОВЕ НА ОРДЕНА

Чл. 1. Официалните гербове на Ордена са белият осмоъгълен Кръст на Малта, разположен в центъра на щит с Кръста на Свети Йоан, а отгоре корона. Двуглав орел увенчан с имперската корона, със златно кълбо с кръст, имперски скиптър и над него Византийски кръст, в центъра малтийския кръст: в центъра на този кръст щит със знамето на Свети Йоан.

Чл. 2. Основните документи на Ордена ще носят символи с тези гербове на международни протоколи, договори, конвенции и споразуме- ния, дипломатически документи на Великия Прелат, на Камарата на Министрите, на Великата Канцелария, на Почетната Гвардия, както и документите написани от Принца Велик Магистър и подписани от него.

Чл. 3. Символите върху бланката на Ордена трябва да се използват от всички правителствени структури, синхронно с Великата Канцелария и в изключителни случаи от Рицари и Дами, при необходимост от кореспонденция със структурите на Ордена. На последните не се разрешава да използват бланки на Ордена за лични цели.

Чл. 4. Знамената на Ордена са правоъгълни, един в червен и един в черен цвят, в центъра на знамената е герб, изобразяващ плащ със суверенна корона, двуглав орел увенчан с императорски корони, златно кълбо с кръст, императорски скиптър, увенчан с византийски кръст, в центъра малтийски кръст и щит, изобразяващ кръста на Свети Йоан.

ГЛАВА XIX

СТЕПЕНИ И ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ОРДЕНА

Чл. 1.  Рицарите и Дамите на Ордена се отличават, както следва:

 • Рицари и Дами на Правосъдието (наследствени Рицари и Дами)
  • Рицари и Дами на Честта и Предаността (Благороднически произход)
  • Рицари и Дами на Магистърското милосърдие

Чл. 2. Всеки от споменатите по-горе класове има четири степени и носи следните украшения:

РИЦАР НА ВЕЛИКИЯ КРЪСТ

Във фрак или униформа, неговото украшение е:

Великият Кръст с Орнамент на врата, висящ на червена лента. Медал с разположен отгоре Кръст на Малта (носи се от лявата страна на гърдите). Червена лента, носена през рамо от дясно наляво.

За цивилни дрехи украшението е:

Миниатюрна значка, носена единствено на левия ревер на сакото.

ДАМА НА ВЕЛИКИЯ КРЪСТ

Великият Кръст с Орнамент като висулка на червена панделка над сърцето. Останалите отличителни знаци както по-горе.

РИЦАР ВЕЛИК ОФИЦЕР

Във фрак или униформа неговото украшение е:

Великият Кръст с Орнамент на врата, висящ на червена лента. Медал с разположен отгоре Кръст на Малта (носи се от лявата страна на гърдите).

За цивилни дрехи украшението е:

Миниатюрна значка, носена единствено на левия ревер на сакото.

ДАМА ВЕЛИК ОФИЦЕР

Великият Кръст с Орнамент като висулка на червена панделка над сърцето. Останалите отличителни знаци както по-горе.

РИЦАР КОМАНДИР

Във фрак или униформа неговото украшение е:

Великият Кръст с Орнамент на врата, висящ на червена лента.

За цивилни дрехи украшението е:

Миниатюрна значка, носена единствено на левия ревер на сакото.

ДАМА КОМАНДИР

Великият Кръст с Орнамент като висулка на червена панделка над сърцето. Останалите отличителни знаци както по-горе.

РИЦАР

Във фрак или униформа неговото украшение е:

Кръст на врата, висящ на червена лента.

За цивилни дрехи украшението е:

Миниатюрна значка, носена единствено на левия ревер на сакото.

ДАМА

Кръст като висулка на червена панделка над сърцето. Останалите отличителни знаци както по-горе.

Чл. 3. Отличителни знаци и степен на Официални Дипломати.

 • Посланици: Рицар или Дама на Великия Кръст
 • Консули: Рицари или Дами Официални лица
 • Членове на Дипломатическия Корпус: Рицар Командир или Дама Командир
 • Останалите дипломатически служители на всички Посолства и Консулства (включително местните служители, след една година работа в дипломатическите служби) имат право да бъдат номинирани за Рицари/Дами.

Чл. 4. Ако Рицар или Дама от Дипломатическия корпус получи за специални заслуги по-висока степен от тази, определена за неговата дипломатическа позиция, тази степен трябва да бъде призната и използвана.

Чл. 5. Голямата Церемониална яка на Ордена е запазена за Великия Магистър, за Регента, за Лейтенант на Великия магистър и ръководи- телите на чужди държави.

Чл. 6. Униформите на Дипломатическия корпус и на Органа на Почетната гвардия на Ордена са описани в съответния и отделен правилник.

Чл. 7. За всички функции и държавни церемонии, всички Рицари трябва да носят смокинг. Дамите трябва да носят официална рокля в тъмен или черен цвят (с покрити рамене).

Чл. 8. За всички вътрешни за Ордена и държавни церемонии всички Рицари и Дами трябва да носят черна мантия с бял осмоъгълен малтийски кръст с диаметър 28 см, носен от лявата страна на височината на сърцето, без разлика на ранг.

ГЛАВА XX СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Чл. 1. Рицарите или Дамите, които са се отличили с хуманитарните си действия и са служили на Ордена с лоялност и преданост, могат да бъдат наградени със следните награди:

 • Златен медал за специални услуги
 • Сребърен медал за специални услуги
 • Бронзов медал за специални услуги
 • Медал за заслуги на Ордена

ГЛАВА XXI НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ОРДЕНА

Чл. 1. Орденът е под патронажа на Свети Йоан Кръстител.

Националният празник на Ордена се отбелязва всяка година на 24 юни. Всички Рицари и Дами от всяка една степен са длъжни да по- читат този ден, ако е възможно със събратята и сестрите от Ордена. Във всяка част на света, в която Орденът присъства, трябва да бъде изработен Лавров венец в църквата „Св. Йоан“. Освен това трябва да се служи на бедните и най-нуждаещите се местни жители.

ГЛАВА XXII ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК

Чл. 1. Официалният език на Ордена е английски, френски, испански и италиански.

ГЛАВА XXIII

ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА НА ОРДЕНА

Чл. 1. Принцът Велик Магистър, въз основа на променящите се нужди на времето, в интерес на Ордена и по предложение на Съвета, може да одобри промени в тази Конституция, само ако те бъдат гласу- вани единодушно. Всичките промени трябва да бъдат съобщени незабавно на всички сановниците на Ордена, за да ги спазват и да гарантират спазването им от други лица.

Този документ е връчен в нашето Магистрално седалище на ден, 1 януари – 2007, сл. Христа.

В доказателство на това и с правомощията, които са ни дадени, поставяме нашият подпис и Печата на Суверенния Орден на Св. Йоан от Йерусалим – Рицари на Малта O.S.J., пред един от Нашите министри и Нашия Велик канцлер.

Н.С. Принцът Велик Магистър Дон Базилио Кали от Сан Лоренцо счита: „Че пътят, който трябва да извърви Суверенният орден на Св. Йоан O.S.J. Малта е този да продължи да следва, без да се откло- нява, пътя поет от благочестивия основател на Ордена, брат Джерардо.“

„Навеки остават блестящите примери на благотворителност на Малтийския орден, които може би никога не са били толкова силни, процъфтяващи, познати и уважавани в света, както днес.“ Времената се променят, но светлината на голяма вяра остава непроменена: Светлината на това е Осмовърхият бял кръст.

Fons Honorum (източник на благородническо признание и покро- вителство)

S.A.R.I. Принц Уго Норберто Кабрера Рюрикович Кубарев, на 17 май – А. Д. 2011, с указ № 0603/2011, се съгласява да приеме по- зицията на вечен защитник на Суверенния Орден на Св. Йоан от Йерусалим – Рицари на Малта O.S.J. в своите владения. Горепосоченият указ е единодушно одобрен от Върховния Велик Съвет и е подписан от Принцът Велик Магистър Дон Базилио Кали от Сан Лоренцо, Херцог на Джедисан и Велик Херцог на Еммата.

 • Принц Уго Норберто Кабрера Рюрикович Кубарев, с личен указ № 0103 връчва, Fons Honorum Cavalleresca (Рицарски почетен знак), на Н.С. Дон Базилио Кали от Сан Лоренцо, Херцог на Джеди- сан и Велик Херцог на Еммата.

Бог да пази Принцът Велик Магистър на O.S.J. МАЛТА!

ИЗБРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОРДЕНА, НАЗНАЧЕНИ ОТ ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ I В ИМПЕРАТОРСКИЯ ДВОР

НА САНКТ ПЕТЕРБУРГ, РУСИЯ

 • Негово величество, Луи XVIII, крал на Франция
  • Н.К.В. Филип Луи дьо Бурбон
   • Н.Х.Вис. Луи Антоан дьо Бурбон Херцог на Ангулем
   • Н.С. Монсеньор Принцът на Конде
   • Н.С. Херцога на Енгиен
   • Н.С. Херцогът на Бурбон – Чарлз Монморенси
   • Принцът на Люксембург – Лейтенант-коадютор Херцог на Ришельо
   • Луис Джоузеф Конт Мейли Марчезе на Габриел Несел
   • Конт Шуазюл д‘Айлекур
   • Жул Рене, Граф на Лита, Посланик на Ордена в Русия
   • Йохан Карл, Конт фон Цепелин, Министър на Вюртемберг в Русия
   • Хелен Павловна, Принцеса де Меленбург Шверин
   • Александра Павловна, Австрийско-унгарската ерцхерцогска принцеса
   • Полковник Принц де Роан, в служба на Австрия
   • Джордж Енгелхард, Съветник на Колегията
   • Принц Франсоа де Анхалт-Бернбург-Шаумбург
   • Принц Долгоруки, Генерал от пехотата
   • Фридрих, Принц на Хоенцолерн-Хехинген
   • Принц Шарл де Меленбург-Шверин
   • Архиепископа на Санкт Петербург
   • Принц Александър де Вюртемберг
   • Антонин, Херцог на Сера Каприола, Виконт на Клермон-Тоннер
   • Генерал-майор д‘Ангелхардт
   • Луи Бертран де Бомон
   • Барон де Рошефук
   • Граф Косе Брисак, Маркиз де Жанкурт
   • Граф де Шатре, Дук д‘Омун.

Малта 1 януари, година на 2007 сл. Христа

ДОКУМЕНТИ В МАЛТА:

Учредителен акт на Суверенния орден на Свети Йоан от Йерусалим, Рицари на Малта: Депозиран и регистриран при д-р на юридическите науки Пиер Касар, Нотариус в Малта, ул. Олд Бакери,№51, Валета VLT 09. С апостил на Министерството на външните работи на Малта, № 76703

ДОКУМЕНТИ В ИТАЛИЯ:

Учредителен акт на Суверенния орден на Свети Йоан от Йерусалим, Рицари на Малта: Депозиран и регистриран при нотариус Рикардо Кле- менте, Площад Кавур, №17 – 00193 РИМ, Индекс № 88672 / Папка №. 13276

ПРИНЦЪТ ЗАЩИТНИК НА ОРДЕНА

S.A.R.I. Велик Принц
Дон Хуго Норберто Кабрера Рюрикович Кубарев

Принц вечен защитник