E-mail: info@knightsofmaltaosj-bg.com    |    Phone: +359 887 280 082   

ВЕЛИКИЯТ ПРИОРАТ НА СВЕТИ ЙОАН O.S.J. В БЪЛГАРИЯ

ВРЪЩАНЕ КЪМ ДРЕВНОСТТА

Н.Вис. Принцът Велик Магистър на Суверенния Орден на Свети Йоан от Йерусалим, Рицари на Малта O.S.J. със седалище в Малта, Дон Базилио Кали Рюрикович с указ № 0974/2018 от 24-ти Ноември 2018 присъедини в своя Орден Великия Приорат на Свети Йоан в България.

От тогава Великият Приорат на Свети Йоан в България стана неразделна част от Суверенния Орден на Свети Йоан от Йерусалим Рицари на Малта O.S.J., със седалище в Малта и адрес Wollongong house, Main Street Gharghur GHR 1262 – Malta.

Той е определен в Ордена като Велик Приорат, с автономен административен статут, под Великото Магистърство и Протекция на Н.Вис. Принца Велик Магистър Дон Базилио Кали Рюрикович.

С признаването и присъединяването на Великия Приорат на Свети Йоан O.S.J., ясно се утвърди връщането към първоначалните ценности на Ордена, този Орден, който Папа Паскалий II прави независим преди векове с булата си “На благочестивата молба и желание”, и който през последните няколко десетилетия е бил руган и са правени много опити за създаване на подобни Ордени или са били променяни статути, които нямат нищо общо с Ордена на Свети Йоан от Йерусалим, Рицари на Малта O.S.J.

От самото начало Орденът винаги се е отличавал от другите със своите основни характеристики:

 1. Орденът не може да принадлежи на никого, създаден е за Слава на Бога.
 2. Само Рицари могат да избират Великия Магистър.
Logo-OSJ-Malta-Grand-Priory-Bulgaria
OSJ Knights of Malta

Сега ще разгледаме ордените, които въпреки че носят името С.О.С.Й. (Суверенен орден на Свети Йоан) или О.С.Й. (което е едно и също), са собственост на един или друг Принц или на Кралство. Те също са легитим- ни ордени, но не могат да бъдат никога истинският орден на Свети Йоан от Йерусалим, а са просто едни семейни ордени.

Който познава историята на O.S.J. знае, че всички Велики Магистри, включително Цар Павел 1-ви, са избирани от Суверенния Съвет на Орде- на, който е представителният Съвет на всички Рицари.

Работим съзнателно и почтено, за да покажем и напомним, че всички
Рицари на Суверенния Орден на Свети Йоан от Йерусалим, Рицари на Малта O.S.J. са нещо различно.

Pro Fide – Pro Utilitate Hominum!

За вярата – в полза на човечеството!

ЦЕЛИ

Целите на Великия Приорат са:

 • Да практикува християнските евангелски учения за икуменизъм и братство между народите, да развива услуги от всякакъв род или вид, в полза на нуждаещи се или в затруднено положение хора, като насърчава контактите между народите и културите;
 • Да пропагандира приемствеността в Ордена на Рицарите на Малта О.С.Й. като приема на нови Рицари и Дами;
 • Да поддържа отношения с Католическата и Православната Църкви за доброто име на Ордена;
 • Да бъде пазител на монашеската и рицарска традиция на първосъздадения Орден, като спомага за разпространението на тези ценности в Ордена и в Обществото, чрез конференции, публикации и други в съответствие със статута на Ордена.

ТЕРИТОРИЯ

 • Територията на Великия Приорат е Република България;
 • Великият Приорат може да учредява Приорати и Командерии.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОРАТ

 • Великият Приорат се управлява от Велик Приор и от Велик съвет;
 • Тези органи се избират за срок от три години;
 • Съборът на Рицарите от Великия Приорат избира с тайно гласуване седемте членове на Великия съвет (Капитула). Гласуването трябва да се извърши в рамките на 30 дни преди изтичането на мандата;
 • Членовете на Капитула избират измежду тях Великия Приор с тайно гласуване с просто мнозинство. Н.В. Принцът Велик Магистър, съгласно договореностите, ще признае и ще одобри номинациябтеаз забавяне.

ВЕЛИК ПРИОР

 • Великият Приор има най-висшата власт във Великия Приорат, той има задължението да докладва на Н.С. Принца Велик Магистър;
 • Великият Приор ще докладва на всеки три месеца на Великия Магистър за хода на работа на Великия Приорат;
 • При своето номиниране ще избере от членовете на Великия Капитул Канцлера и Церемониалмайстора;
 • Великият Приор има задължението да ръководи Великия Приорат в неговата обичайна административна дейност, за която може да взема самостоятелни решения, стига да не са в противоречие с устава на Ордена;
 • При управление в извънредни ситуации той ще трябва да се възползва от становището на Капитула, което ще бъде изразено, чрез тайно гласуване. В този случай гласуваното от Капитула ще бъде задължително. Всяко действие не трябва да бъде в противоречие с устава на Ордена;
 • Канцлерът и Церемониалмайсторът подпомагат Великия Приор в управлението на Великия Приорат.

КАПИТУЛ

 • Капитулът има съвещателна роля в обичайното управление на Ордена;
 • При извънредно управление Капитулът трябва задължително да консултира и всяко предложение трябва да се постави на гласуване от същия. Решението на Капитула е задължително;
 • В извънредното управление са включени:
  • Приемане или не на нови Постуланти;
  • Изготвяне бюджета на Великия Приорат и разпределяне на разходите;
  • Изготвяне на окончателния финансов отчет и контрол на приходите и разходите;
  • Капитулът ще разглежда за одобрение два пъти годишно предложения за повишаване в степен или за заслуги;
  • Тези предложения ще бъдат придвижени към Великия Магистър за окончателно одобрение, като се вземат предвид основанията на Капитула.

УЧРЕДЯВАНЕ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

 • Н.С. Принцът Велик Магистрат първоначално възлага на Великия Приор да учреди Велик Приорат.
 • Великият Приор ще направи контакт с рицари, които желаят да се присъединят към Великия Приорат. Те могат да идват от всеки рицарски орден на Свети Йоан;
 • Всеки Рицар от Великия Приорат ще получи инвеститура от Великия Магистър и ще бъде част от Великия Приорат;
 • Всеки Рицар може да реши във всеки момент да не бъде повече част от Великия Приорат, с обикновено заявление. В този случай ще се счита, че рицарят не принадлежи повече към Великия Приорат на България на Суверенния Орден на Свети Йоан от Йерусалим, Рицари на Малта O.S.J., със седалище в Малта.

ИНВЕСТИТУРИ И ЦЕРЕМОНИИ

 • Съгласно Устава на Ордена, всеки Рицар получава инвеститура от Н.С. Принца Велик Магистър по време на официална церемония на Ордена;
 • Великият Приорат се ангажира изрично да намери максимално рицари, които да увеличат Ордена. Инвеститорите ще се извършат както е описано в съответната точка;
 • Великият Приор и Рицарите на Великия Приорат трябва да присъстват на поне две церемонии на Ордена, и най-вече на “Празника на Свети Йоан”, който е празник на Ордена.

ПОВИШАВАНЕ В СТЕПЕН

 • Рицарите, които се докажат достойни за извършените дела във Великия Приорат, или изпълнят важни поръчения, ще получат повишение в степен без никакъв разход.
 • За другите начини за повишение в степен, кандидатът трябва да се подчини на правилника и устава на Ордена.